Vad händer i Herrängsskogen?

”Nu föreslagen markanvisning innehåller nybyggnation av sammanlagt 200 lägenheter i flerbostadshus till två olika bolag. Bolagen föreslår att lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt.

Stockholms Stad, Exploateringskontorer, avdelningen för projektutveckling
OBS! Bilden ovan är ett montage för att illustrera ca 200 lägenheter.
Bilden nedan markerar den föreslagna markanvisningen i blått. Längden på området är ca 800 meter och bredden är från 50–100 meter upp i skogen. Yta är ca 4 hektar.

Vad kan du göra?

Om du vill bevara så stor del som möjligt av Herrängsskogen är din underskrift på detta upprop mycket välkommen och viktig. Berätta gärna om detta upprop för dina vänner.

Dela uppropet!

Markanvisning

Utdrag nedan från: Tjänsteutlåtande till Exploateringsnämnden från Stockholms Stad, Exploateringskontoret, Avdelningen för Projektutveckling. 17 juni 2021.
”Nordfeldt Development AB och Wästbygg Projektutveckling AB, nedan kallade Bolagen, har i separata ansökningar till Stockholms stad ansökt om markanvisning inom fastigheterna Långbro 13:1 och Herrängen 1:1 i Herrängen. Ansökningarna innehåller önskemål om att uppföra flerbostadshus med upplåtelseform hyresrätt.
Området ifråga är beläget längs Vantörsvägen.” Se kartan ovan – blå markering.
Föreslagen exploatering i Herrängen bidrar till och är en viktig del av stadens bostadsmål. Herrängen har ett stort bestånd av småhusbebyggelse varför tillskott av hyresrätter i flerbostadshus innebär mer varierade upplåtelseformer i stadsdelen
Exploateringskontoret föreslår att respektive bolag erhåller en ospecificerad markanvisning om 100 bostäder vardera inom angivet markområde. Stadsbyggnadskontoret ska med start under hösten 2021 arbeta fram ett program eller förstudie vilket ska besvara hur marken kan komma att exploateras, utifrån hänsyn till befintlig terräng och vegetation med bevarandevärde. Utifrån detta klarläggs specifika platser för aktuella markanvisningar, som sedan överenskommes i tilläggsavtal.

Det är sannolikt att kontoret efter avslutat program eller förstudie kommer att föreslå markanvisningar för ytterligare bostäder, inom det område som programmet kommer att omfatta…

Under de senaste åren har flertalet byggaktörer visat intresse för markområdet invid Vantörsvägen i Herrängen. Trots det relativt centralt liggande markområdet har platsen förblivit obebyggd. Merparten av de byggaktörer som ansökt om markanvisning i området har inkommit med ospecificerade handlingar vilka ibland saknat ett samlat grepp om vad de önskar göra på platsen. De bolag staden avser markanvisa till har inkommit med ansökningar som haft ett intressant koncept eller bebyggelseförslag för området.
Herrängen som stadsdel, består till övervägande del av privatägd småhusbebyggelse från åren 1930-1960.
Det tilltänkta markområdet vid Vantörsvägen är beläget en bit ifrån villabebyggelsen i söder, med ett mellanliggande skogsområde. På den norra sidan av Vantörsvägen finns nyare bebyggelse i flerfamiljshus, vilka står snedställt inskjutna gentemot Vantörsvägen. Ytterligare längre norrut bakom flerfamiljsbebyggelsen, skymtas Långbro park med dess både äldre och nyare bebyggelse. Sammantaget är området glest exploaterat och saknar delvis bebyggelse överhuvudtaget på den södra sidan av Vantörsvägen. Staden äger marken söder om Vantörsvägen, och staden äger även delar av marken på norra sidan.
I Fruängen, strax norr om markområdet, pågår sedan en tid ett programarbete. Stadsbyggnadskontoret avser att påbörja ett program alternativt förstudie för det aktuella området runt Vantörsvägen.”

Efter avslutat program kan kontoret komma att återkomma till nämnden med förslag till ytterligare markanvisningar till flera bolag…”

Vad kan du göra?

Om du vill bevara så stor del som möjligt av Herrängsskogen är din underskrift på detta upprop mycket välkommen och viktig. Berätta gärna om detta upprop för dina vänner.

Dela uppropet!

Livsmiljö

Om Herrängsskogen

Herrängsskogen även kallad Rulleskogen är belägen intill Vantörsvägens södra sida. Skogen är kuperad och består av hällmarksskog.
I de mer högglänta partierna finns inslag av kala klipphällar. I de övriga partierna finns tätare lövskog med inslag av ek. Genom området löper ett nät av gång- och cykelvägar som leder mot Långbroparken i norr och Herrängens skola i söder. I öster och väster leder vägarna till Vantörsvägen och Kaktusvägen. Vägarna kantas av klippta gräsremsor med parksoffor. Intill vägarna löper ett nät av upptrampade gångstigar och i den mellersta delen finns en rastplats.
Skogen är en mycket värdefull tillgång som erbjuder bostadsnära natur och innehåller flera spår av natur-lek. Området fungerar som en visuell och bullermässig barriär mellan bostäderna och Vantörsvägen, men skogens delar närmast vägen är bullerpåverkad. Gång- och cykelvägarna är välanvända och binder samman olika bostadsområden och stadsdelar.
Stockholms Stad, ur Älvsjö Parkplan

Granskar markanvisning i Herrängsskogen.

”Stockholms Naturskyddsförening har tagit del av Exploateringskontorets markanvisning som innebär omfattande exploatering i Herrängsskogen, d.v.s. tjänsteutlåtandet ”markanvisning för bostäder inom fastigheterna Långbro 13:1 och Herrängen 1:1 i Herrängen till Wästbygg Projektutveckling AB samt Nordfeldt Development AB”.”

Vad kan du göra?

Om du vill bevara så stor del som möjligt av Herrängsskogen är din underskrift på detta upprop mycket välkommen och viktig. Berätta gärna om detta upprop för dina vänner.

Dela uppropet!

Herrängsskogen

Använd park och skogsmiljö till annat än bebyggelse.

Närområdet

Den första stadsplanen för Långsjö fastställdes 1938. Den följde i stort sett de redan befintliga gator och kvarter som hade planerats i början av 1900-talet. Under senare delen av 1960-talet tillkom Långsjöhöjden, där ett bostadsområde med 63 kedjehus. Idag är Långsjö ett renodlat villaområde som inrymmer cirka 900 bostäder.
Utbyggnaden av stadsdelen Herrängen började 1901. Under 1920-talet uppfördes ett åttiotal villor, huvudsakligen vid Långsjön och kring Herrängens gård. Det största antal villor kom till på 1940- och 1950-talen. Dessa byggdes av ägarna själva genom eget arbete men med instruktioner och material från staden. I början av 1950-talet uppfördes även några radhuslängor. För den växande barnaskaran byggdes 1955 Herrängens skola vid Konvaljestigen.
Stadsdelen Långbro bildades 1926 och fick efter flera justeringar sina nuvarande gränser i samband med införlivandet av den dåvarande stadsdelen Långbrodal år 1940. Under 1940-talet tredubblades stadsdelens befolkning genom småhusexpansionen.
(Wikipedia 2021)

Hägersten – Älvsjö

Långsjö

0
Antal invånare
0
Antal skolor och förskolor

Hägersten – Älvsjö

Herrängen

0
Antal invånare
0
Antal skolor och förskolor

Hägersten – Älvsjö

Långbro

0
Antal invånare
0
Antal skolor och förskolor

Tillgänglig information

Information Stockholms stad

Parkplan Herrängen

Information Stockholms stad

Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden

Länsstyrelsen Stockholm

Särskilt skyddsvärda träd i Stockholms län

Information Stockholms stad

Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad

Stadens handlingsplan för biologisk mångfald.

Att exploatera värdefull natur- och skogsmark går även stick i stäv mot Stockholms egen handlingsplan för biologisk mångfald. Vi citerar direkt från den: ”Den biologiska mångfalden är en av de grundläggande förutsättningarna för att vi människor ska ha en hög livskvalitet, men även för att det liv på planeten som vi känner till överhuvudtaget ska kunna fortgå. För detta krävs att våra ekosystem ska kunna leverera funktioner och nyttor som vi människor och övriga levande varelser behöver och använder, det vi kallar ekosystemtjänster. Förlusten av biologisk mångfald nationellt och globalt är i dagsläget en av våra största utmaningar och för att skydda och gynna den krävs att åtgärder vidtas på alla nivåer.”

Vad kan du göra?

Om du vill bevara så stor del som möjligt av Herrängsskogen är din underskrift på detta upprop mycket välkommen och viktig. Berätta gärna om detta upprop för dina vänner.

Dela uppropet!

Förskolor och skolor i närområdet.

”Det finns tre skolor och sju förskolor i Herrängsskogen direkta närhet, och ytterligare 11 om man ser till hela området. Med befintlig kunskap har det gått att dra slutsatsen att aktuell exploatering självklart år något som kommer att påverka de skolor och förskolor i området som besöker Herrängsskogen och att det innebär negativa konsekvenser ur ett barnperspektiv därför att en stor del av skogen försvinner eller påverkas indirekt av all ny bebyggelse.”
(Naturskyddsföreningen Stockholm, ur Skrivelse Herrängsskogen)

Gymnasieskolan Metapontum

Enskild gymnasieskola. Stora Mans väg 11C

19 elever (2020)

Herrängens skola

Kommunal grundskola, årskurserna F – 6. Konvaljestigen 15

654 elever (2020)

Apolloniaskolan / Beta School

Enskild grundskola, årskurserna F – 9. Stora Mans Väg 11B

131 elever (2020)

Johan Skytteskolan

Kommunal grundskola, årskurserna F – 9. Västerängsvägen 19

1152 elever (2020)

Innovitaskolan fd. Jorielskolan

Enskild grundskola, årskurserna F – 9. Bergtallsvägen 12

8 elever (2019)

Förskolan Metapontum

Enskild förskola. Stora Mans Väg 11 D.

50 elever(2019)

Grundskolan Metapontum

Enskild grundskola, årskurserna F – 9. Stora Mans väg 11

447 elever (2020)

Förskolan Bullerbyn

Johan Skyttes Väg 325

68 barn (2020)

Förskolan Ekbacken

Svartlösavägen 128

72 barn (2020)

Förskolan Vindleken I Ur och Skur

Långsjövägen 12

72 barn (2020)

Förskolan Gullungarna I Ur och Skur

Svartlösavägen 67

12 barn (2020)

Förskolan Småkrypen I Ur och Skur

Vivelvägen 25A

12 barn (2020)

Förskolan Kråkungarna I Ur och Skur

Brudkronevägen 4

10 barn (2020)

Förskolan Fantasia

Vantörsvägen 225

72 barn (2020)

Förskolan Matrisen

Långsjövägen 14

54 barn (2020)

Förskolan Muminstugan

Vantörsvägen 150

51 barn (2020)

Förskolan Pysslingen Sagoträdet

Långbrovägen 55

77 barn (2020)

Förskolan Rödkulla

Långängsvägen 56

70 barn (2020)

Förskolan Viveln

Vivelvägen 40

54 barn (2020)

Förskolan Älvskogen

Långsjövägen 33

80 barn (2020)

Förskolan Långsjö

Gårdstigen 19

46 barn (2020)

Förskolan Snöripan

Snöripsvägen 32

55 barn (2020)

Vad kan du göra?

Om du vill bevara så stor del som möjligt av Herrängsskogen är din underskrift på detta upprop mycket välkommen och viktig. Berätta gärna om detta upprop för dina vänner.

Dela uppropet!

Vad kan du göra?

Om du vill bevara så stor del som möjligt av Herrängsskogen är din underskrift på detta upprop mycket välkommen och viktig. Berätta gärna om detta upprop för dina vänner.

Dela uppropet!

”Stockholmarna har en för storstäder unikt nära och tillgänglig grönstruktur genom större sammanhängande naturområden, sjöar, vattendrag, parker och grönstråk…

….Behovet av mark är stort för den växande staden. Staden arbetar därför med förstärkningsåtgärder och hänsyn i grönstrukturen för att stärka den biologiska mångfalden och säkra olika ekosystemtjänster, även i den bebyggda miljön.”

Stockholms Stad (länk)

Riklig förekomst i Herrängsskogen

Om eken

Eken är ett av Nordens största träd med stam på upp till 30 meters höjd eller mer, och med en omkrets på upp till runt 3 meter.
Eken växer medelsnabbt, i samma hastighet som bok, lind och ask, och bär inte frukt förrän efter ca ett halvsekel. Vid gynnsamma förhållanden, med näringsrik jord och god tillgång på sol, kan dock eken växa relativt snabbt även i Sverige. På 50 år kan den nå en höjd på 20–25 meter med en stamomkrets på 1 meter.
Vid mycket hög ålder börjar trädet att murkna inifrån och bli ihåligt, till gagn för många smådjur och insekter. Den murkna veden, så kallad mulm, kan uppgå till flera hundra liter på riktigt stora träd. Mer än 500 arter av insekter är direkt beroende av den murkna veden i gamla ekar.
(Wikipedia)

Vad kan du göra?

Om du vill bevara så stor del som möjligt av Herrängsskogen är din underskrift på detta upprop mycket välkommen och viktig. Berätta gärna om detta upprop för dina vänner.

Dela uppropet!

Press

Länkar till pressklipp och information om markanvisningen vid Vantörsvägen. Klicka på texten så länkas du vidare till extern information.
Mitti (16 juni 2021)
Bättre stadsdel / betallänk (7 juni 2021)
Nordfeldt Development (Pressrelease 29 juni 2021)
Wästbygg Gruppen AB (Pressrelease 23 augusti 2021)